Als Gott den Menschen erschuf…

Seltener Grauspecht – © VDNAvi Berger - Hoher Vogelsberg

Seltener Grauspecht – © VDNAvi Berger - Hoher Vogelsberg

Als Gott den Menschen erschuf war er bereits müde, das erklärt manches.

Mark Twain